Anasayfa  |   İletişim  | EN
Türk Dili ve Edebiyatı
YÖK ATLAS
Türk Dili ve Edebiyatı % 100 Burslu
Türk Dili ve Edebiyatı % 50 Burslu
Türk Dili ve Edebiyatı % 25 Burslu
Tarih % 100 Burslu
Tarih % 50 Burslu
Tarih % 25 Burslu
Psikoloji % 100 Burslu
Psikoloji % 50 Burslu
Psikoloji % 25 Burslu
Psikoloji
Bilim Tarihi (Tam Burslu)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
  • Ders İçerikleri
    •  
Türk Dili ve Edebiyatı Ders İçerikleri

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 

1.YARIYIL DERS PLANI

ING101E       Advanced English I /İleri İngilizce I

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, tarih ve ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

TDE101         Osmanlı Türkçesi – I

Bu derste Arap ve Fars Dili ve Edebiyatı tesirinde Anadolu’da gelişen ve 15. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir standart şekil alan Arap Harfli Klasik Osmanlı Metinleri üzerinde durulacaktır. İlk derslerde Arap Alfabesi öğretilecek ve bu bilgiler rehberliğinde matbu harfli basit metinler üzerinde okuma pratikleri yapılacaktır.

TDE103         Türkiye Türkçesi -I- / Ses Bilgisi

Türkiye Türkçesi merkez alınarak, Türk dilinin ses bilgisinin esasları, ses olayları, Türk hece ve kelimelerinin ses yapısı. 

TDE105         Türk Dili Tarihi

Erken dönem Türk dili verileri, Çin kaynakları, İran kaynakları, Göktürk Yazıtlarıyla başlayan yazılı Türk dili belge ve kaynakları, Uygurca dini metinler ve sonrasında başlayan İslami dönem Türk dil medeniyeti: Karahanlılar ve Kutadgu Bilig ve Divanü Lügati’t-Türk ve sonraki dönem İslami Türk lehçeleri kaynaklar ışığında değerlendirilecektir.

TDE107         Eski Türk Edebiyatına Giriş

Belagatte beyan ve bedii imine dahil olan mecaz, teşbih, istiare, kinaye, tenasüp, tezat, leff ü neşr, mübalağa, tecahül-i arif, cinas, iştikak, irad-ı mesel, telmih gibi söz sanatları tanıtılacak; 20.yüzyıldan geriye XVI. yüzyıla kadar basitten karmaşığa bazı metinler üzerinde bu söz sanatları incelenecektir. Karakteristik özellikleri tespit edilecektir.

2. YARIYIL DERS PLANI

ING102E       Advanced English II /İleri İngilizce II

Bu program; dil öğretimi metin odaklı ve dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, tarih ve ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

TDE102         Osmanlı Türkçesi II

Arap Harfleriyle yazılmış Türkçe kelime ve şekillerin standartlaşmış imlaları hakkında yazma pratikleri yapılacak, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış edebî türler üzerinde durulacak ve matbu harfli metinler üzerinde okuma pratiklerine devam edilecektir.

TDE104         Türkiye Türkçesi -II- / Şekil Bilgisi

Kelime ve ek kavramı bağlamında Türkçedeki kelime sınıflarının oluşumu, her birinin kendi içinde ve bir birbirleriyle olan ilişkilerinde oluşturdukları ekli ve eksiz yapılar. İsim, sıfat, zamir, zarf, fiil, edat kategorileri

TDE106         Yeni Türk Edebiyatına Giriş

Batılılaşma hareketine genel bir bakış ile 19. yüzyılın ilk yarısında nesir gazete, roman ve hikâye, edebiyat teorisi ve eleştirisi, tiyatro, makale gibi konularda bilgi verilecektir.

TDE108         Edebiyat Teorileri ve Edebi Eleştiri

Bu derste, edebî metinler, özellikle şiir ve roman çözümlemeleri konusunda yeni bakış açılarının geliştirilmesini sağlamak, metinlerin yeni bir gözle okunmasını ve değerlendirilmesini temin etmek amacıyla, çağdaş edebiyat kuramları ve eleştiri metotları üzerinde durulmaktadır. Amaç, edebî metinlerin çözümlenmesine yardımcı olması maksadıyla belli başlı edebi kuram ve eleştiri metotlarının incelenmesidir.

3. YARIYIL DERS PLANI

TDE201         Osmanlı Türkçesi III

İleri düzey Osmanlı Türkçesi metinlerini anlamak için bir esas teşkil eden Arapça kelime ve şekillerin gramer ve imlaları hakkında genel bilgiler verilecek, hat türleri ve özellikleri gösterilecek, Rika hattıyla yazılmış Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde okuma pratikleri yapılacaktı 

TDE203         Eski Türkçe / Göktürk ve Uygur Türkçesi

Eski Türkçenin ses bilgisi, şekil bilgisi, kelime kadrosu, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından incelenmesi. 

TDE205         Türkiye Türkçesi / Kelime Grupları

Bu derste Türkiye Türkçesinin kelime grupları ve grupları oluşturan birleşik şekiller üzerinde durulacaktır. Tamlamalar, tekrarlar, iyelik grubu, aitlik, grubu, unvan grubu, sayı grubu, datif, lokatif, ablatif grubu gibi bütün gruplar tek tek tanıtılacak ve bu değişik kelime gruplarını bünyesinde bulunduran metinler üzerinde uygulamalı metin çözümlemeleri yapılacaktır.

TDE207         Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatı

1. Tanzimat Fermanı’ndan itibaren toplum yapısında meydana gelen değişmeler ve bunun edebiyata yansıması. 2. Edebiyat- toplum etkileşmesi sonunda ortaya çıkan yeni edebî tür ve şekillerin tanıtılması. 3. Osmanlı Devleti’nin genel anlamda Batılılaşma döneminin tanınması. 4. Tanzimat devri Türk edebiyatının önde gelen şair ve yazarların eserlerinden seçilen metinler üzerinde yapılan çözümlemelerle Türk edebiyatının Batılılaşma doğrultusunda kazandığı yeni üslup ve ifade şekillerinin kavratılması.

TDE209         Eski Türk Edebiyatı Tarihi(XV.yy.a Kadar)

İslâmiyet öncesi Türk Edebiyatı hakkında genel bilgilendirme; İslâmiyet etkisindeki Türk Edebiyatının tarihî gelişimi; ilk devir İslami Türk Edebiyatı'na ait temel eserler; bu çerçevede Kaşgarlı Mahmud, Yusuf Has Hacib, Dede Korkut, Ahmed-i Yesevî, gibi şahsiyetler ele alınacaktır. XIII-XV. yüzyıllar arasında Arap ve Fars Edebiyatı tesirinde Anadolu’da gelişmeye başlayan Türkçe eserler incelenecek ve Hacı Bektaş-ı Velî, Sultan Veled, Yunus Emre, Ahmed-i Fakîh, Hoca Dehhânî, Şeyyâd Hamza, Aşık Paşa, Şeyhî, Necatî Bey, Ahmed Paşa, Avnî gibi şairlerin şiirlerinden seçilen örnekler incelenecektir.

TDE211         Dilbilime Giriş

Dilbilimin çalışma konuları, teorileri ve yaklaşım şekillerini içeren fonetik ve fonoloji, morfoloji, cümle bilgisi, anlam bilim, toplum dilbilimi konuları.

4. YARIYIL DERS PLANI

TDE202        Osmanlı Türkçesi IV

Arapça kelime ve şekillerde kemiyet ve keyfiyet gibi gramer konuları çerçevesinde Arapça tekil, tesniye, çoğul, izafet terkibi, müennes-müzekker, sayılar, renkler, aksâm-ı seb‘a, masdarlar, masdarlardan türetilen şekiller, vezinler ve bablar gibi konular işlenecek, değişik hat türleriyle yazılmış Orta Nesir grubu Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde okuma ve çevriyazı pratikleri yapılacaktır. 

TDE204        Türkiye Türkçesi / Cümle Bilgisi

Bu derste Türkiye Türkçesinin cümle türleri ve cümle dizini hakkında genel bilgiler verilecek, cümle unsurları ve cümlenin öğeleri ve bu öğelerin fonksiyonları üzerinde ayrı ayrı durulacak ve edebî metinler üzerinde cümle tahlilleri yapılacaktır.

TDE206        Halk Edebiyatı

Bu derste Türk Halk Edebiyatı hakkında genel bilgiler verilecek; dönemin manzum-mensur eserleri tanıtılacak, dönemle ilgili terminoloji ve temel kaynaklar vasıtasıyla Halk Edebiyatının karakteristik özellikleri tespit edilecektir.

TDE208        Servet-i Fünun Edebiyatı ve Milli Edebiyat

Servet-i Fünûn nesri; romanı, hikâyesi, tenkidi ve tiyatrosu

TDE210        Eski Türk Edebiyatı Tarihi/XVI.y.y.

Arap ve Fars Edebiyatı tesirinde şekillenen Klasik Türk edebiyatının biçim ve muhteva özellikleri tanıtılacak, Zâtî, Fuzûlî, Bâkî ve Hayâlî Bey gibi şairlerin metinleri üzerinde incelemeler yapılacak, bu döneme ait manzum ve mensur eserlerin özellikleriyle ilgili değerlendirmeler yapılacaktır.

TDE212        Osmanlı Medeniyeti Tarihi

Osmanlı devlet ve toplumuna ait çeşitli kurumlar, yapılar, gündelik hayat, ve medeniyete katkıları bu dersin konularını oluşturmaktadır.

5. YARIYIL DERS PLAN

TDE301        Osmanlı Türkçesi V

 İleri düzey Osmanlı Türkçesi metinlerini anlamak için ikinci bir gereklilik olan Farsça kelime ve şekillerin gramer ve imlaları hakkında bilgiler verilecek, Farsça kelime ve şekillerde kemiyet ve keyfiyet gibi gramer konuları çerçevesinde tekil-çoğul, izafet ve sıfat terkibi, sayılar, renkler, masdarlar, masdarlardan türetilen şekiller, edatlar ve ön ekler gibi konular işlenecek, değişik hat türleriyle yazılmış Orta Nesir grubu Osmanlı Türkçesi metinleri üzerinde okuma pratiklerine devam edilecektir.

TDE303        Orta Türkçe I

Orta Türkçenin Harezm ve Kıpçak lehçesi üzerine gramer ve metin incelemeleri.

TDE305        Eski Türk Edebiyatı Tarihi III(XVII.yy.)

XVII.yüzyılın şair ve yazarları olan Nefî, Nev’izâde Atayî Şeyhülislâm Yahya, Azmizâde Hâletî, Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi vb. ile dönemin manzum ve mensur eserleri yanında Mahallî Tarz ve Nabî’nin şiirlerinde Hikemî tarzın özellikleri ve Fehîm-i Kadîm, Neşâtî gibi Sebk-i Hindî akımının temsilcileri incelenecektir.

TDE307        Şiir Tahlilleri

Şiir ve şair ilişkisi, şiirlerin dil, yapı, içerik ve üslup özellikleri, şairlerin etkilendikleri akım ve şahıslar ve şairlerin kültür hayatına etkileri.

TDE309        Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı/Şiir

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin kurucu şairleri, Mehmet Âkif, Y.Kemal, A. Hâşim?in kurucu rolleri; ikinci hece kuşağı şairleri N.Fazıl, Dıranas, Tecer vd. şiirlerinin özellikleri, N. Hikmet ve Türk şiirindeki yeri, Garip akımı ve temsilcileri, İkinci Yeni şairleri, 1960 sonrası Türk şiirinin özellikleri; akım ve grupların dışında kalan şairlerin eserleri.

TRH115         Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

On dokuzuncu yüzyıldaki ilk reform hareketlerinden başlayarak 1930’lu yıllara kadar olan dönemde Türk Modernleşmesi, Osmanlı yenileşme hareketleri, Batılılaşma çabaları, Anayasa hareketleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve Atatürk Devrimleri.

6. YARIYIL DERS PLANI 

TDE302         Osmanlı Türkçesi VI

Osmanlı Türkçesinde yer alan Arapça ve Farsça yapılı tamlamalar, birleşik sıfatlar, edatlar ve bazı söz kalıpları incelenecektir. Bu bilgiler ışığında manzum ve mensur Osmanlı Türkçesi metinlerinde yer alan birtakım söz sanatları uygulamalı olarak çözümlenecektir.

TDE304         Orta Türkçe II

Orta Türkçenin Çağatayca lehçesi üzerine gramer ve metin incelemeleri.

TDE306         Eski Türk Edebiyatı Tarihi (XVIII-XIX.yy)

XVIII-XIX.yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının biçim, muhteva ve dil özelliklerini değerlendirir; Mahallî Tarz, ve temsilcilerini tanır. Şeyh Gâlip, Koca Ragıp Paşa, Nahifî, Fıtnat Hanım, Sümbülzâde Vehbî, ve Enderunlu Fâzıl, Leskofçalı Galib, Keçecizade’nin şiirlerini biçim ve muhteva yönüyle inceler; nesirde ise tezkire, tarih, manzum sözlükler, surnameler vb. türleri tanır.

TDE308         Roman ve Hikaye Tahlilleri

Roman ve hikâye çözümleme yöntemlerini öğrenerek, Türk ve dünya edebiyatında belli bir yeri olan roman ve hikâyeleri çözümleme. 

TDE310         Cumhuriyet D.Türk Ed./Nesir

Nesir ve şiir türünün genel ayırımı. Nesir türlerinin ortak ve ayrışan özellikleri. Roman türünün Cumhuriyetten sonraki temsilcileri ve eserleri, Cumhuriyet dönemi edebiyatında hikâye/öykü türünün değişme çizgisi, türün yazarları ve eserlerinden örnekler; Deneme, mektup, söyleşi türlerinde yazanlar ve eserlerinden örnekler.

TRH116         Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II

1930’lu yıllardan 2000’li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel süreçleri. II. Dünya Savaşı, çok partili hayata geçiş, DP dönemi, 1961 Anayasası, 12 Mart ve 12 Eylül Dönemleri ve nihayet 2000’li yıllarda toplumumuzun geçirdiği değişim ve dönüşümler. Siyasi partiler, fikir hareketleri ve ideolojik tartışmalar, köyden kente göç ve şehirleşme, sanayileşme gibi olgular.  

7. YARIYIL DERS PLANI 

TDE401         Çağdaş Türk Edebiyatı/Şiir

Çağdaş Türk şiirinin ses, ahenk dil, anlam ve edebiyat geleneği açısından özellikleri.

TDE403         Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi/ 14-16. Yüzyıl

Bu derste öncelikle “şerh” kavramı üzerinde durulacak, daha sonra Klâsik Türk edebiyatında şerh geleneği ana hatlarıyla özetlenecektir. Metin şerhinin amacı, çeşitli yaklaşım ve metotları, problemleri tartışıldıktan sonra 14-16. yüzyıllardan seçilen metinlerle uygulamalı metin şerhi çalışmaları yapılacaktır.

 TDE405         Dini ve Tasavvufi Edebiyat

Anadolu’da XIII-XIX.yüzyıllar içinde gelişen Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı manzum ve mensur metinlerini biçim, muhteva ve dil özelliklerini değerlendirmek ve Klasik Türk Şiirinin bu edebiyatla etkileşimini incelemek; Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Sultan Veled, Eşrefoğlu Rumi, Aziz Mahmud Hüdai, Niyazi Mısrî, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi şairlerin eserlerini incelemektir.

TDE407         Türkçe Cümle Çözümlemesi

Bu derste öğrenciler Türkçede görülen çeşitli cümle yapılarını analiz ederek kelime grupları çeşitleri ile cümle yapılarının özelliklerini kavrayacaklardır.

TDE409         Batı Edebiyatı/ Dönemler ve Metinler

Bu derste öğrenciler Avrupa ve Amerika edebiyatlarının belli başlı dönemlerine ilişkin metinleri okuyarak edebi dönemlerle akımların genel özelliklerini kavrayacaklardır.

8. YARIYIL DERS PLANI

TDE402         Çağdaş Türk Edebiyatı / Nesir

1950 Sonrası Çağdaş Türk romancılığı, hikâyeciliği, deneme, mektup ve diğer türler üzerinde durulacak.

TDE404         Eski Türk Edebiyatı Metin Şerhi/17-19. Yüzyıl

Bu derste 17. , 18. ve 19. yüzyıllardaki şerh geleneği hakkında bilgi verilecek ve bu yüzyıllardan seçilmiş metinlerle uygulamalı metin şerhi çalışmaları yapılacaktır.

TDE406         Doğu Edebiyatı /Şahsiyetler ve Eserler

Klasik Türk Edebiyatı’nın kaynağı olan Arap ve Fars Edebiyatı’na ait klasik manzum ve mensur eserler biçim ve muhteva özellikleriyle tanıtmak; ve Firdevsi, Sadi, Hafız Şirazi, Molla Cami gibi Doğu edebiyatına ait sanatçıların Türk edebiyatına tesiri üzerinde durulacaktır.

TDE408         Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Bu derste öğrenciler Azeri, Özbek ve Kazak edebiyatlarından seçme metinleri okuyarak bu lehçelerin genel özelliklerini öğreneceklerdir.

TDE410         Edebiyat ve Toplum İlişkileri

Edebî bir tür olarak toplumsal hayatı en yakın takip eden, dergi, gazete gibi süreli yayınlarla, “sokağa tutulan ayna” olarak da tanımlanan romanlarda toplumsal değişim ve dönüşümün yansımaları üzerinde durulacaktır.

 SEÇMELİ DERSLER

TDE122         Edebiyat Akımları

Edebi metinlerde geleneksel motifler ve anlayışlar, geleneksel türler ve modern formlar, klasik ve geleneksel değerler karşısında modern ve karma türler, realist metinler, modernist ve post-modernist yaklaşımlar.

TDE126         Writing About Literature(Edebiyat Araştırma ve İncelemesi)

Edebi metni yorumlama stratejileri, roman incelemesi, tiyatro metni incelemesi, şiir incelemesi, eleştirel inceleme yazısı, inceleme konusunun seçimi, makalenin özellikleri, araştırma yapmak, metinler üzerinde inceleme ve uygulama.

TDE127E      Türkolojiye Giriş

Türkoloji biliminin ortaya çıkışı, ilk belgelerin okunması, Göktürk Yazıtlarının bulunması ve ortaya çıkmasıyla başlayan tarihi Türkoloji çalışmaları, sahanın belli başlı bilim adamları ve bunların yaptığı çalışmalar tarihsel gelişim içinde incelenecektir.

TDE128         Edebiyat Araştırma ve İncelemesi (Writing About Literature)

Edebi metinlerin türleri; klasik metin, popüler metin ve bunların başlıca özellikleri, metinde üslup, edebi sanatlar, bakış açısı, yazarın metnin içindeki yeri, karakterler, olay örgüsü, zaman ve yeri ve bu konularda farklı bakış açıları.

TDE129         Metinlerle Söz Sanatları

Belagatte beyan ve bedii imine dahil olan mecaz, teşbih, istiare, kinaye, tenasüp, tezat, leff ü neşr, mübalağa, tecahül-i arif, cinas, iştikak, irad-ı mesel, telmih gibi söz sanatları tanıtılacak; 20.yüzyıldan geriye XVI. yüzyıla kadar basitten karmaşığa bazı metinler üzerinde bu söz sanatları incelenecektir.

TDE131         Yazılı ve Sözlü Anlatım

Composition which is a form of writnig and expressing in search for the beuty and aesthetic in unity.

TDE132         Şuara Tezkireleri

XVI.-XIX yüzyıl arasındaki yazılan tezkireler hakkında genel bilgiler verilecek; tezkirelerin yazarları ve üslupları tespit edilecek ve farklı yüzyıllara ait şairlerin biyografileri tezkirelerden incelenecektir.

TDE133         Edebiyatta Gelenek ve Modernizm

Edebi metinlerde geleneksel motifler ve anlayışlar, geleneksel türler ve modern formlar, klasik ve geleneksel değerler karşısında modern ve karma türler, realist metinler, modernist ve post-modernist yaklaşımlar.

TDE134         Divan Edebiyatında Mazmunlar

Klasik Türk şiirindeki mazmunları ve bunların çağrışımlarını tanıyarak mazmunların söz sanatlarında kullanılışı örnek şiirlerde incelenecektir.

TDE136         Türk Lehçelerine Giriş

Bu derste Türk Lehçelerinin konuşulduğu coğrafyalar ve oluşturdukları gruplar tanıtılacaktır. Ayrıca Oğuz grubundan iki Türk lehçesinin Azerice ve Türkmence örnekleriyle temel gramer özellikleri Türkiye Türkçesiyle karşılaştırarak öğretilecek ve çeşitli edebî metinler incelenecektir.

TDE137         Şehir ve Kültür I

İstanbul’un tarihi, İstanbul’un kültür ve estetiği, İstanbul’un belli başlı mekânları, İstanbul’un mimarisi, edebiyatta İstanbul, geleneksel sanatlarda İstanbul, İstanbul’un mimarisi, İstanbul’da yeme-içme kültürü, İstanbul’un sosyolojik dönüşümü, İstanbul’un geleceği.

TDE138         Şehir ve Kültür II

İstanbul’un mimari, kültürel ve estetik değerleri, eski ve yeni edebiyatta İstanbul, İstanbul’da eğitim ve bilim, İstanbul’da yeme-içme kültürü.

TDE140         Özgün Yazarlık

Özgün yazarlık dersi bir üst dil olan edebi dili kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır

TDE214E      Turkish Grammar Writing

11-19. yüzyıl gramer eserlerinin genel özellikleri, metodoloji, terminoloji ve modern dönemlere etkileri.

TDE215         Hikâye ve Roman Sanatı

Roman ve hikâye konusunda teorik bilgiler, roman ve romanların tasnifi, Batıda romanın macerası, Batıda romanın ilk örnekleri, Batılı romanın Türkiye’ye girişi, çeviri eserler ve etkileri, Batılılaşma çabası ve bunun romanlara yansıması; Tanzimat, Servet-i Fünun, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerine ait seçme roman ve hikâyelerden tahlillerin yapılması (Felatun Bey ile Rakım Efendi, Taşşuk-ı Talat ve Fitnat, Araba Sevdası, Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Fatih-Harbiye, Huzur, Kuyucaklı Yusuf, Bir Düğün Gecesi, yeni-roman ve bu türde eserlerden seçme metinlerin örneğin Kara Kitap ve Yeni Hayat gibi bazı eserlerin çözümlenmesi) bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TDE216         Eski Türk Edebiyatında Biçim, Ölçü ve Kafiye

Eski Türk Edebiyatı’nda nazım şekillerinin çeşitleri ve özellikleri, tarihi gelişimi incelenecek ve şiirlerde aruz ve kafiye analizi yapılacaktır.

TDE217         Eski Türk Edebiyatında Türler

Klâsik Türk edebiyatı türlerinin gelişimi ve özelliklerinin anlatılması, türlerin önde gelen örneklerinin incelenmesi.

TDE218         Hüsn-i Hat ve Edebiyat

Hat, tezhib, ebru, cilt, minyatür vb. klasik Türk sanatları. Edebiyat ve güzel sanatlar ilişkisi. Selçuklu ve Osmanlı sanat tarihi. Disiplinlerarası sanat okumaları.

TDE219         Arapça -I-

Arapça'nın gramer özellikleri öğretilerek öğrencilerin Türk edebiyatında geçen Arapça kavramları tespit edebilmeleri sağlanacaktır.

TDE220         Modernleşme Dönemi Türk Dili Çalışmaları

Bu derste “modernleşme” kavramı irdelenecek ve modernleşme döneminin Türk Dili ve Edebiyatına olan tesiri tartışılacaktır.

TDE222         Arapça II

Bu derste Arapça'nın gramer özellikleri öğretilerek öğrencilerin Türk edebiyatında geçen Arapça kavramları tespit edebilmeleri sağlanacaktır.

TDE311         Farsça –I

Farsçanın gramer özellikleri kavratılarak öğrencilerin Türk edebiyatında geçen Farsça kavramları tespit edebilmeleri sağlanacaktır

TDE313E      Syntax

Bu derste Türkiye Türkçesinin sözdizimi hakkında bilgiler verilecek, cümle unsurları ve cümlenin öğeleri ve bu öğelerin fonksiyonları üzerinde durulacak ve edebî metinler üzerinde cümle tahlilleri yapılacaktır.

TDE315         Eski Türk Edebiyatında Gündelik Hayat

Klasik Türk Şiiri’nde Osmanlı Toplum hayatına ait unsurlar analiz edilecektir.

TDE317         Yapısalcılık ve Yapı Çözümleme

Ferdinand de Saussure, Jean Piaget, Claude Levi-Strauss ve Jacques Derrida, Michel Foucault, Paul de Man gibi yapısalcı ve yapısalcılık sonrası dönemin önemli isimlerinin görüşleri inceleme, örnek metin incelemeleri üzerinden değerlendirmeler yapma ve disiplinlerarası bakış açısıyla edebiyat incelemeleri hakkında tartışmalar yürütme.

TDE321         Yeni Türk Edebiyatında Edebi Topluluklar ve Mahfiller

Yeni Türk Edebiyatının gelişim evresinde ortaya çıkan topluluklar ve oluşan edebiyat mahfilleri (kahve, kıraathane, pastane, gazino, gazete ve dergi idarehaneleri, kitapevleri, han, pasajlar ile edebiyat meraklıları, bey, paşa, sanatçı ve yazarların evleri,); bu mahfillerin dünü, bugünü; mahfillerin nitelikleri ve yeni edebiyatın oluşumuna katkıları.

TDE322         Farsça –II

Bu derste Farsçanın gramer özellikleri kavratılarak öğrencilerin Türk edebiyatında geçen Farsça kavramları tespit edebilmeleri sağlanacaktır.

TDE323         Eski Türk Edebiyatında Kaside Gazel Mesnevi

Bu derste Klâsik Türk edebiyatı nazım şekillerinden kaside, gazel ve mesnevinin özellikleri, ortaya çıkışı, tarihi gelişimi, ve ünlü temsilcileri hakkında bilgi verilecek ve 13-19. yüzyıllar arasında kaleme alınmış kaside, gazel, mesnevi örnekleri okunacaktır.

TDE324E      Introduction to Semantics (Anlambilime Giriş)

Anlambilimin konuları, metotları, tarihi gelişimi, kelime cümle ve metin bağlamında anlam derecelerinin ve görünüşlerinin çeşitleri.

TDE325         Tenkit Tarihi

Divan edebiyatından günümüze kadar tenkidin tarihi seyri ile Batıdaki tenkidin içeriğinden ibarettir.

TDE326         Edebi Eleştiri Örnekleri

Edebî metinlerin incelenmesi konusunda yeni bakış açılarının geliştirilmesi amacıyla metinlerin çağdaş eleştiri metotlarıyla okunup değerlendirilmesini sağlamak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TDE328         Popüler Kültür Ve Popüler Edebiyat

Popüler edebiyat ve popüler kültür kavramlarının ortaya çıkışı, yayılışı ve etkileri; popüler edebiyat ve popüler kültür metinleri eleştirel metotlarla incelenir ve örnek metin okumaları yapılır.

TDE330         Eski Türk Edebiyatında Nesir

Bu derste, Klâsik Türk edebiyatı nesrinin tarihî gelişimi, özellikleri ve türleri üzerinde durulacak ve farklı yüzyllardan farklı türlerde seçilen örnek metinler incelenecektir.

TDE332         Edebiyat, Düşünce ve Siyaset

Edebiyatın siyasetle, fikir hareketleriyle, dönemin zihniyeti ve sosyal hayatıyla ilişkisi.

TDE422         Postmodern Edebiyat Kuramı

Bu derste postmodernizm kavramının edebî ve sanatsal sistemleri üzerinde durulacaktır. Postmodernizmin tarihsel ve edebî gelişimi üzerinde durularak , modernizm ve postmodernizm karşılaştırmaları yapılacaktır. Ders kapsamında ayrıca, Türk ve dünya edebiyatında modernizm ve postmodernizm konusu örnek metinler üzerinden değerlendirilecektir.

TDE431         Edebiyat, Medya ve Görsel Sanatlar

Görsel sanat dallarından olan resim, sinema, baskı sanatı, heykelin vb. edebiyatı ne düzeyde ve nasıl etkilediği, genel olarak bu etkinin nitelikleri, görsel sanatların edebiyata malzeme, üslup açısından etki ettiği yönlerin eserler üzerinden irdelenmesi.

TDE432         Tasavvufî Edebiyat Metinleri

Anadolu’da XIII-XIX.yüzyıllar içinde gelişen Tasavvufi Edebiyatı manzum ve mensur metinlerini biçim, muhteva ve dil özelliklerini değerlendirmek ve; Ahmed Yesevi, Mevlana, Yunus Emre, Eşrefoğlu Rumi, Akşemseddin, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi mutasavvıf şairlerin eserlerini incelemektir.

TDE433         Halk Edebiyatında Türler

Halk edebiyatında Anonim Halk edebiyatında nazım ve nesir türleri, Âşık edebiyatında nazım ve nesir türleri, Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatında nazım ve nesir türleri özellikleriyle ve örnek metinlerle incelenecektir.

TDE435         Eski Türk Edebiyatında Nazire Geleneği

Eski Türk Edebiyatında nazire yazma geleneği, nazire türleri, nazire mecmuaları gösterilerek ünlü şairlerin şiirlerine yazılan nazireler biçim ve muhteva yönüyle analiz edilecektir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi